Skadedyr

Skadedyr kan spre smitte, forurense matvarer og bli årsak til sykdom eller helseproblemer hos mennesker.

Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for skadedyrbekjempelse.

Virkeområde

Forskrift om skadedyrbekjempelse gjelder forebygging og bekjempelse av skadedyr, privat eller ervervsmessig:

 • alle bygg som omfattes av plan- og bygningsloven (boliger, drifts- og næringsbygg med tilhørende tomteområder og kornsiloer)
 • transportmidler til lands, til sjøs og i luften, faste og flytende installasjoner til sjøs
 • inventar, utstyr, maskiner, produkter og annet løsøre i bygninger
 • tunneler, kloakker, avfallsplasser, kaianlegg, leirplasser, friluftsområder, flyplasser,
 • lukkede rom beregnet på skadedyrutryddelse, herunder telt, overdekninger med mer

Definisjon
Skadedyr er pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som:

 • kan overføre smittsomme sykdommer til mennesker
 • kan forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker
 • gjør materiell skade

Virksomhetsleders/eiers ansvar
I følge forskriften har eier eller bruker (privatpersoner, kommunen, bedrifter mv.) av bygning, innretning mv. to sentrale oppgaver:

 1. Plikt til å sette i verk forebyggende tiltak
 2. Plikt til å sette i verk tiltak for å utrydde skadedyr

Ved forebyggende tiltak og utrydding, benytt det middelet og metoden som gir minst skadevirkninger for miljø og helse.  
Eier eller bruker av bygning, innretning mv. kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom (NB! Forskriften gjelder også på egen eiendom).

For ervervsmessig skadedyrbekjempelse, kan kun godkjente skadedyrbekjempere planlegge og utføre dette. Folkehelseinstituttet fører liste over godkjente skadedyrbekjempere.

Kommunens ansvar    
Miljørettet helsevern er delegert myndighet til å føre tilsyn med at skadedyrbekjempere etterlever bestemmelsene i forskrift om skadedyrbekjempelse.

Miljørettet helsevern kan ved fare for helseskade pålegge eier eller bruker av bygning å sette i verk forebyggende tiltak eller utrydding av skadedyr. Dersom pålegget ikke følges, kan kommunen gjennomføre pålegget for eiers eller brukers regning.

Miljørettet helsevern kan kontaktes for råd og veiledning om skadedyr, så som regelverket, forebygging og bekjempelse.

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet har en egen «skadedyrtelefon». Alle hverdager fra kl. 13.00-14.00 svarer ansatte ved avdeling for skadedyrkontroll på alle mulige spørsmål om skadedyr. Telefonnummeret er 21 07 77 00.
Folkehelseinstituttets nettsider har også en skadedyrsportal med informasjon om skadedyr og skadedyrbekjempelse i hus, matvarer, tekstiler osv.

Hvordan begrense rotter

 • Sikre bygningen, sjekk at det ikke er noen sprekker eller hull, rør (husk at rotter kan klatre)
 • Finn ut om områder utendørs kan opprettholde bestander av rotter som kan trekke inn i bygninger bl.a. kloakknett, vegetasjonsområder tett inntil bygningen, andre områder som inneholder tilgang på mat og vann. Man kan ofte finne rottebol i vegger, gulv, tak under søppel og skrot, under maskiner som avgir varme, under paller o.l.
 • Rotter spiser nesten alt mulig, og spiser derfor på alt de får tilgang til. Sjekk avfallsbeholdere og at avfall ikke spres utenfor beholderne
 • Unngå å kaste/skylle matfett ned i vasken eller i do. Fett og matrester er med på å holde liv i rottene.

http://www.fhi.no/tema/skadedyr/lover-og-forskrifter