Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Skogbruk og utmark

Skogbruk og utmark

Fagansvaret for kommunens ansvarsområde innen skogbruk og utmark ligger til enhet for samfunnsutvikling.

Kommunen er lokal skogbruksmyndighet jfr skogbruksloven og tilhørende forskrifter.

Innen utmark er viltstell, fiske og friluftsliv viktige saksområder.


 

Bemanning på landbrukskontoret

Verran kommune har to ansatte ved landbrukskontoret. Grete Mari Sand (tlf. 98244043) har hovedansvar innen jordbruk og er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Ole Edvard Silderen (tlf. 40432931) har i hovedansvar innen skog og jakt/vilt og er på kontoret mandag, tirsdag og annenhver onsdag.

Andre saker innefor landbruk blir fordelt fortløpende.

Skogmidlene 2014

Tilskuddordningene innen skog for 2014 er nå fastsatt. Det er kun mindre endringer fra i fjor, blant annet for å stimulere til uttak av stormskadet skog. I de kommunale ordnignene er satsene for planting og ungskogpleie økt.

Illskogbruk_150x150

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2012

For denne ordningen er det ingen fast søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende gjennom året så lenge det er midler igjen i potten.
Bilde Fergeli I_400

Ny betalingsordning på Fergelivegen

Betaling av bompenger med mobiltelefon

Det er i dag testet og satt i drift ny løsning for betaling av bompenger på Fergelivegen. Betaling skjer nå ved hjelp av mobiltelefon, og bomavgifta belastes mobilregninga.

Betalinga er den samme som tidligere, kr. 50,- for personbiler og kr. 75,- for større kjøretøyer. Du mottar kvittering på SMS og slipper å fylle ut noen lapp.

Ordningen med årskort (oblater) videreføres som før. Disse legges ut for salg fra 01.12.