Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Skogbruk og utmark | Artikkel

Skogmidlene 2014

Tilskuddordningene innen skog for 2014 er nå fastsatt. Det er kun mindre endringer fra i fjor, blant annet for å stimulere til uttak av stormskadet skog. I de kommunale ordnignene er satsene for planting og ungskogpleie økt.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

De kommunale retningslinjene for tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skogbruket i Verran for 2014 er fastsatt med samme prioritering som i 2013, det vil si med fokus på planting og ungskogpleie. Verran har i år fått tildelt en ramme på kr. 210.000. Tilskuddssatsen er økt til kr. 2,00 per utsatte plante og inntil kr. 200 per dekar til ungskogpleie (begrenset til 50 % av kostnadene). I tillegg er det satt av en sum til miljøtiltak i skog. Mer informasjon om ordningene finnes i retningslinjene. For disse midlene er det ingen søknadsfrist, søknadene sendes på fastsatt skjema og behandles fortløpende og så lenge det er midler igjen.

 

Tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging

Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningene til blant annet vegbygging og drift i vanskelig terreng. For mer informasjon om disse ordninger se overordna retningslinjer for tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging - 2014 . For de fleste ordningene innen vanskelig terreng skal tilskuddgrunnlaget forhåndsgodkjennes av kommunen før hogst. Dette gjøres på eget skjema for forhåndsgodkjenning som sendes kommunen sammen med kart hvor planlagt hogstområd er inntegnet. Etter hogst leveres søknad om tilskudd. Dette må gjøres senest 1 måned etter at virket er innmålt.

Søknadsfristene for tilskudd til vegbygging er 1. mars og 20. august.

 

Ved spørsmål om ordningene, ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand på mobil 98244043 eller e-post grete.mari.sand@verran.kommune.no.