Søknad kommunale kulturmidler

Verran kommune yter tilskudd til kulturarbeid i samsvar med målsettinger i til enhver tid gjeldene kommunale planer, kommunedelplaner og handlingsprogram. Formålet er å stimulere eksisterende og ny kulturaktivitet i kommunen.

Kommunale kulturmidler:

Lag og foreninger oppfordres til å søke på følgende tilskuddsordninger innefor kulturområdet i Verran kommune:

Aktivitetstilskudd gis til organisasjoner og til aktiviteter/tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddordninger.
Tilskudd kan gis som prosjektstøtte eller underskuddsgaranti. Underskuddgaranti utbetales ved fremleggelse
av regnskap for arrangementet innen 3 måneder etter arrangementsdato. Ved fordeling av aktivitetstilskudd vil
følgende prosjekter prioriteres:
·         prosjekter for og med barn og ungdom
·         kulturtiltak for eldre og funksjonshemmede
·         rusfrie arrangement
·         samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder
·         igangsetting av tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunen
·         prosjekter med et folkehelseperspektiv
 
 
 
Søknader behandles fortløpende hele kalenderåret.
 
Driftstilskudd gis til drift av anlegg for kulturutøvelse og skal gis til ansvarlige for driften av idrettsanlegg,
fritidsanlegg og kulturbygg. Søknadsfrist 1. mai
 
Tilskudd til større arrangement
Tilskudd kan gis til større kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement. Søknadsfrist 1. oktober. 

Vedlegg til søknaden skal være revidert regnskap og årsmelding for foregående år samt budsjett for inneværende år.

Søknad sendes Verran kommune på fastlagt søknadsskjema som du finner her