Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Byggesak | Artikkel

Søknad om byggetillatelse

Søknadspliktige tiltak deles nå i to kategorier:

  1. Søknader der det ikke kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak)
  2. Søknader der det kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse (pbl § 20-1)

Større bygge- og anleggsarbeider krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1. For disse sakstypene kreves det normalt at det er en ansvarlig søker (kompetent foretak) som er ansvarlig for søknaden og utførelsen.

 
Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:
a)
oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b)
vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
c)
fasadeendring
d)
bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
e)
riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f)
oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g)
oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h)
oppføring av innhegning mot veg
i)
plassering av skilt- og reklameinnretninger
j)
plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k)
vesentlig terrenginngrep
l)
anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m)
opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

 

 

Tiltak som tiltakshaver selv kan være ansvarlig for (pbl § 20-2)

Tiltakshaver kan selv være ansvarlig for enkelte mindre tiltak. Disse framgår av pbl § 20-2:

Følgende tiltak som er søknadspliktige etter § 20-1, er unntatt fra reglene i § 20-1 andre ledd:
a)
mindre tiltak på bebygd eiendom
b)
alminnelige driftsbygninger i landbruket
c)
midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
d)
andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Enkelte helt små tiltak er unntatt fra all søknadsbehandling, disse er listet opp i forskrift om byggesak § 4-1:

       Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:
a)
Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2.
 
Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.
b)
Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:
1.
Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
2.
Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
3.
Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
c)
Følgende mindre tiltak utendørs:
1.
Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
2.
Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
3.
Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
4.
Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Rørantenne eller panelantenne til mobilkommunikasjonsnett kan ha høyde inntil 3,0 meter med en fot på inntil 2,5 meter når anlegget plasseres på eksisterende mast eller på tak, og den totale høyde på antenne med fot ikke overstiger 4,0 meter. Panelantenne til mobilnett plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.
5.
Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
6.
Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
7.
Graving for kabler
8.
Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
9.
Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.