Du er her: Hjem | Tjenester | NAV | Startlån, boligtilskudd og bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

mynter

Startlån

Startlån er ei låneordning for de som sliter med å etablere seg på boligmarkedet eller har vansker med å bli boende i boligen sin. Det er kommunen som forvalter startlånet av for Husbanken.  Les mer på Husbankens nettsider.

hus

Boligtilskudd

Boligtilskudd skal være med på å skaffe de vanskeligst stilte på boligmarkedet et egnet sted å bo.
Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Les mer på Husbankens nettsider.
Foto: Colourbox.com

Ny lov - diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Informasjon om universell utforming

Høye dørterskler, heiser uten blindeskrift, tunge inngangsdører, lysbrytere høyt oppe på veggen og helseskadelig inneklima. Dette er hverdagen for svært mange mennesker. En ny lov som trådte i kraft 1. januar 2009 har som formål å sikre like muligheter og rettigheter for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne.