Du er her: Hjem | Politikk | Styrevervregisteret | Artikkel

Styrevervregistreret

Behandlet i kommunestyret 29.03.2007
K- 15/07
Saksbehandler: JBA
 
 
Registrering av verv og økonomiske interesser
 
 
 
Vedlegg:
  • Brev fra KS datert 12.02.07 (ref. 200601683-13).
  • Protokoll fra drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene i Verran kommune, datert 19.03.07.
  • Delegasjonsreglement Verran kommune.
  • Retningslinjer for registrering i styrevervregister.
 
 
 
Saksutredning
 
Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.
 
En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har. Sentralstyret i KS har derfor besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret blir åpent for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no , som legges på KS sine hjemmesider. Den enkelte virksomhet kan dessuten legge en link fra sine egne hjemmesider til registeret.
 
På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte. KS håper imidlertid at medlemmene ser seg tjent med å tilknytte seg registeret, og oppfordrer derfor til at det fattes vedtak om tilknytning i kommunestyret og de ulike selskapenes styrer.
 
Utover virksomhetens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytningen til registeret være kostnadsfritt for kommunen/selskapet.
 
Styrevervregisteret var klart for registrering den 26.2.07. Registeret åpnes på internett ca. den 20.3.07.
 
 
Kriterier for registrering
Da registreringen er frivillig, kreves det samtykke fra den enkelte. Sentralstyret i KS har imidlertid vedtatt veiledende retningslinjer for hva som kan registreres. Når kommunen eller selskapet skal vurdere hvilke opplysninger som bør registreres, vil en god regel være å se hen til registerets formål – størst mulig åpenhet slik at mistanke om dobbeltroller unngås. I denne vurderingen bør det imidlertid tas høyde for at det skal være overkommelig og hensiktsmessig å registrere sine verv og økonomiske interesser i tillegg til hensynet til å ajourføre opplysningene. KS anbefaler at det utarbeides lokale retningslinjer for hva som skal registreres.
 
 
Drøftinger i henhold til Hovedavtalen
Verran kommune har i henhold til Hovedavtalen drøftet dette med arbeidstakerorganisasjonene lokalt. Det henvises her til Hovedavtalens del B § 3-1 (kommuner) og Hovedavtalens del C § 3-2 (selskaper). (se vedlagte drøftingsprotokoll)
 
 
Praktisk registrering
Kommunen står selv ansvarlig for at opplysningene som til enhver tid er registrert er korrekte. Dette betyr at registreringen skal skje lokalt, via nettet. Registreringsadgang vil bli gitt en eller flere personer i kommunen, etter fullmakt fra rådmannen. I tillegg arbeider Kommuneforlaget med å utarbeide et elektronisk dokument som kan benyttes til å samle inn informasjonen lokalt. Registreringen vil rent teknisk skje gjennom det allerede etablerte Kommuneregisteret.
 
Som nevnt over krever registrering i et register samtykke fra den enkelte registrerte, jf. personopplysningsloven § 8. Samtykket må være ”utrykkelig og informert”, og det bør være skriftlig. Virksomheten må således sørge for at den enkelte får tydelig informasjon om hva slags opplysninger man ønsker å registrere og formålet med dette, og hva man ønsker å bruke opplysningene til. Samtykke fra den enkelte kan trekkes tilbake, med den følge at man må slette opplysningene.
 
 
Melding til Datatilsynet
Personopplysningsloven § 11 inneholder nærmere krav om den videre behandlingen av personopplysningene. Kommunen kan bare anvende opplysningene i samsvar med formålet med registeret og behandlingen må hele tiden være saklig begrunnet i meldingen til Datatilsynet og i forbindelse med samtykket fra den enkelte. Videre må det sørges for at opplysninger i registeret er korrekte og oppdaterte, og at foreldede opplysninger slettes. Dette viser at det er en del arbeid med å holde slike register ved like. Kommuner som ønsker å benytte Styrevervregisteret må derfor etablere et system for hvordan opplysninger skal registreres, holdes oppdatert og slettes.
 
Før registreringen skjer, skal Datatilsynet etter personopplysningsloven § 31 motta en melding fra den behandlingsansvarlige om at registrering av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler tar til. Meldingen skal gis senest 30 dager før behandlingen tar til. Datatilsynet skal gi den behandlingsansvarlige kvittering for at melding er mottatt.
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:
 
  1. Forslag til retningslinjer for registrering i styrervervregisteret www.styrevervregisteret.no vedtas for Verran kommune.
  2. Muligheten for registrering i registeret gjøres gjeldende for de i retningslinjenes pkt. 1.
  3. Rådmannen gis i fullmakt å inngå avtale med styrevervregisteret og i sin stab utpeke systemansvarlig for registreringen.
  4.  Registreringen skal være gjennomført innen 1.5.07.
  5. Rådmannen er ansvarlig for utarbeidelse av rutiner for nyregistrering og løpende ajourhold.
 
 
VEDTAK:
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.