Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Artikkel

Søknadsfrister 15. mai og 15. september

Tilskudd til drenering 2014

Verran har fått en foreløpig tilskuddsramme for 2014 på kr. 50.000 til dreneringstiltak i jordbruket. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Det er viktig å merke seg at tilskuddet kun gjelder jord som er grøftet tidligere. Søknadsfristene for 2014 settes til 15. mai og 15. september.

Tilskuddet beregnes slik:

  • 1 000 kr per dekar ved systematisk drenering, profilering og omgraving
  • 15 kr. per løpemeter for annen grøfting (avskjæringsgrøfter, enkeltgrøfter), men avgrensa til 1 000 kr. per dekar
  • Tilskuddsarealet er det areal som direkte påvirkes av dreneringstiltaket og som blir drenert, ikke omkringliggende areal. Normal grøfteavstand for området kan være utgangspunkt for avgrensing når tilskudd utmåles etter løpemeter. Omriss av arealet som dreneres skal tegnes inn på kartet som er en del av plan og søknad.
  • Berekna tilskudd under 3 000 kr betales ikke ut

Søknad om tilskudd sendes kommunen via eget søknadsskjema. Miljøplan trinn 2 (grøfteplan) skal følge søknaden, denne må inneholde blant annet kart med inntegninger og en nøye beskrivelse av tiltaket. Det er også utarbeidet en egen brosjyre med mer informasjon om drenering generelt og kravene som stilles til søknad og grøfteplan, og det anbefales å lese gjennom denne i forbindelse med planleggingen. For bistand med utarbeidelse av grøfteplaner anbefales det å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ligger her.

For mer informasjon eller ved spørsmål rundt tilskuddsordningen ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand på tlf. 98244043 eller e-post grete.mari.sand@verran.kommune.no.