Transport i utmarksnæring, ny § 5a i nasjonal forskrift

Ny § 5a i nasjonal forskrift (kom inn juni 2009) angir hjemmel for dispensasjon i forbindelse med ulike næringsaktiviteter i utmark.

Ny § 5a lyder:

§ 5a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.
       Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen gjelder er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen.
       Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer.

       På snødekt mark skal kjøring etter første ledd skje langs nærmere bestemte traseer, dersom kommunen anviser slike.

Søknad fremmes på kommunens vanlige søknadsskjema, med de vedlegg som framgår av skjemaet. Dokumentasjon på registrering i enhetsregisteret samt anslag for omsetning må vedlegges.