Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Utleggsforretning

Utleggsforretning

Skatteoppkreverne kan holde forretning for utleggspant i sitt distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for.

skatt
Ved å avholde utleggsforretning forsøker vi å få sikret et misligholdt skatte- eller avgiftskrav ved å etablere utleggspant i skyldnerens (saksøktes) eiendeler. Panteretten kan deretter benyttes som grunnlag for å begjære tvangsdekning slik at vi får dekket kravet.
 
Det påløper et gebyr på kr 1 591 (1,85 ganger rettsgebyret) allerede ved berammingen av utleggsforretningen.
 
Utleggsforretning kan unngås ved at hele kravet, med tillegg av renter og omkostninger, blir innbetalt til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontors konto nr 6345 06 17247 før berammet utleggsdato. Utleggsforretning kan også unngås ved at det stilles frivillig sikkerhet for hele kravet, med renter og omkostninger.

Tid og sted for avholdelse av forretningen fremgår av varslet om utleggsforretning som sendes den saksøkte. Utleggsforretning avholdes på bopel, forretnings/driftssted eller på Inn-Trøndelag skattoppkreverkontor.

Dekningsloven kapittel 2 angir hva det kan tas utlegg i. Hovedregelen er at alle saksøktes formuesgoder kan gå til dekning av kravet. Dekningsloven inneholder også unntak fra hovedregelen, blant annet
beslagsfrihet for personlige eiendeler.

Klage
Etter avholdelsen kan utleggsforretning endres etter klage. Er det tatt utleggspant, kan klage til (ting)retten settes fram så lenge tvangsdekning ikke er begjært. Klage over valg av utleggsgjenstand må likevel settes frem innen en måned etter at underretning om utlegget er gitt.
 
Klagen fremsettes for Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Ved oversendelse av klagen til tingretten påløper et rettsgebyr på kr 860.