Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vann og kloakk | Artikkel

Vannmåler, bestemmelser for bruk

Vedlegg til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Verran kommune.

 
1.    Anskaffelse og installasjon av vannmåler
 
1.1      Måleren er abonnentens eiendom og bekostes av abonnenten. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
 
1.2      Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger.
 
1.3      Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av målere. Blir måleren skadet eller borte, skal abonnenten omgående sørge for installasjon av ny måler.
 
 
 
2.    Avlesning
 
2.1      Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
 
2.2      Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
 
 
 
3.    Kontroll
 
3.1      Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.
 
3.2      Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk.
 
3.3      Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.
 
 
 
4.    Flere tilknytninger
 
4.1      Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.
 
 
 
5.    Annet
 
5.1      Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
 
5.2      Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.
 
5.3      Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.