Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Reguleringsplaner | Artikkel

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Fv. 193

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Eventuelle kommentarer kan sendes som brev eller e-post til Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, firmapost-midt@vegvesen.no innen 21.10.2016.

Hele annonsen finner du her.