Du er her: Hjem > Artikkel

Kulturprisen 2019 - Frist for kandidatforslag 1.11.2019

Verran kommune sin kulturpris for 2019

Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 1.11.19. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune.

Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune. Prisen utdeles av ordføreren i form av et diplom, en sjekk på kr 10 000,-, blomster og en redegjørelse/begrunnelse for prismottakeren. Tildeling av kulturprisen er tillagt Formannskapet jf. delegasjonsreglementet § 3.4.

KULTURPRISEN

STATUTTER FOR VERRAN KOMMUNES KULTURPRIS

1. Kulturprisen er en æresbevisning for å markere den prisbeløntes særskilte

arbeid for kulturlivet i kommunen. Kulturbegrepet benyttes for å betegne

menneskelig aktivitet i samfunnet og representerer positive holdninger,

verdier og normer blant mennesker. Kulturell innsats omfatter også frivillig

arbeid og dugnad for fellesskapet, som skaper samhandling, sosiale nettverk,

vennskapsrelasjoner og trygghet.

Amatørene og ildsjelenes innsats har vesentlig betydning.

2. Prisen kan tildeles personer eller lag/organisasjoner som har utført

fortjenestefullt kulturelt arbeid i kommunen.

3. Prisen tildeles med diplom og et beløp på kr 10 000,-

4. Tildeling av kulturprisen avgjøres ved et begrunnet vedtak i formannskapet.

5. Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Formannskapet kan

bestemme ikke å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag på

kandidater eller dersom formannskapet ikke finner foreslåtte kandidater

verdig til prisen.

6. Formannskapet skal være ubundet ved valg av foreslåtte kandidater.

7. Kandidater til prisen nomineres på grunnlag av begrunnede forslag fra

enkeltpersoner eller lag/foreninger, eller av formannskapet selv. Alle

nominasjoner er hemmelige og makuleres etter at prisutdelingen er vedtatt.

Tidligere års nominasjoner slettes/makuleres. Kandidater som ikke blir tatt i

betraktning for utdeling, kan av forslagsstiller foreslås senere år.

8. Det skal ikke knyttes vilkår til hvordan mottakeren vil benytte beløpet knyttet

til prisen.

9. Overrekkelse av prisen foretas av ordføreren i forbindelse med et kulturelt

eller et annet for prismottakeren passende arrangement i kommunen.

10. Verran kommune sørger for utlysning av Kulturprisen og fastsetter frist for

forslag på kandidater.