Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan | Artikkel

Vi ønsker at DU deltar

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vektlegger medvirkning fra innbyggere, lag/foreninger, næringsdrivende, politikere, interesseorganisasjoner, regionale myndigheter og andre interessenter i arbeidet med samfunnsdelen.

Hvorfor er det viktig å engasjere seg i dette?

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste dokumentet som behandles i kommunestyreperioden. Denne planen skal vise hvilke utfordringer Verran-samfunnet står foran og hvordan disse skal møtes med konkrete tiltak. Videre skal planen vise hvilke unike muligheter lokalsamfunnet har- og hvilke rammebetingelser som foreligger.

Det er lokalsamfunnets innbyggere som best kjenner hvor skoen trykker. Selv om mange trender og forventa utvikling kan leses ut av offentlig statistikk og tidligere forskning, er det den enkelte innbygger som faktisk vet hva hun eller han ser som de største fordeler og utfordringer i lokalsamfunnet.

Medvirkning er å gjøre noe i lag. Planarbeidet skal ende ut i konkrete tiltak som skal gjennomføres. Når disse tiltakene har vært gjennom en bred medvirkningsprosess, der tiltak diskuteres, forkastes for seinere kanskje å tas fram igjen, vil tiltakene være omforent og mer aktuelle å sette ut i livet etterpå.

Deltakere får innflytelse. De som deltar i prosessen får helt kart innflytelse på det ferdige resultatet. Lokalpolitikerne i formannskap og kommunestyre vil delta i alle runder av prosessen, om ikke alle er med alle gangene så vil ihvertfall politikerne være godt representert. Arbeidet er dermed også en god mulighet til å si sin hjertens mening om styre og stell i kommunen.

Hvordan kan en engasjere seg i arbeidet?

Arbeidet starter med et oppstartsmøte, der planprosessen og de mest sentrale spørsmål og tema presenterer.

Dialogmøter vil bli gjennomført for i alt 6 ulike tema. Flesteparten av disse går på kveldstid, mens noen er på dagtid. Dialogmøtene vil bestå av en faglig innledning til temaet, før deltakerne blir delt inn i grupper for å arbeide med utfordringer og muligheter innen møtets tema. Her kan en delta i ett, flere eller alle dialogmøtene, alt etter hvilke tema som fenger. Vi ønsker oss mange deltakere på disse møtene- både enkeltstående innbyggere, lag/foreninger, næringsdrivende, politikere og andre.

Lag og foreninger vil bli særskilt invitert til å delta i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det vil også bli gitt tilbud om besøk i foreninger mv med presentasjon av arbeidet med kommuneplanen, diskusjon mv.

Råd for funksjonshemmede, eldres råd og kommunens ungdomsråd vil på ulike måter bli engasjert i arbeidet, både i dialogmøter og på annen måte.

Digitale media som Facebook og kommunens nettside vil bli aktivt benyttet. Det vil bli åpnet en egen Facebook-side for kommuneplanen der diskusjonen også kan gå for seg.